Общи условия за ползване

Последна актуализация: 16.12.2022

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия и се уверете, че ги разбирате, преди да използвате нашия уебсайт и/или да се регистрирате за нашите събития. С използването на този уебсайт или с участието в събитията, предлагани от Организатора или неговите проекти, Вие приемате всички посочени Общи условия. Ако не сте съгласни, с която и да е част от настоящите Общи условия или с някои от допълнителните условия, публикувани на уебсайта ни – моля, напуснете уебсайта и спрете да използвате Нашите услуги.

 

1. Тълкуване и дефиниции

1.1.   Тълкуване

Думите, чиято начална буква е изписана с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение независимо от това дали са посочени в единствено или в множествено число.

1.2.   Определения

За целите на настоящите Общи условия:

  • Клиент (наричан в настоящото споразумение “Клиент” или “Вие”) означава физическото лице, което осъществява достъп, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това физическо лице осъществява достъп до Нашата Услуга или участва в Наше, според случая.
  • Общи условия означава настоящите Общи условия за ползване, които представляват цялостното споразумение между Вас и Сдружението относно използването на Услугата и участието в Събитието.
  • Сдружението (наричано в настоящото споразумение “Сдружението”, “Организаторът”, “Ние”, “Нас” или “Нашето”) се отнася до Сдружение “Арте Урбана Колектив”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 176 991 622, с адрес бул. “Шипченски проход” № 18, Галакси Трейд Център, офис 305 – София, България.
  • Събитието се отнася до различните събития, които организираме – културни, образователни и развлекателни и свързаните с тях дейности и услуги.
  • Услугата (наричана също “Уебсайт”) се отнася до официалния уебсайт на Арте Урбана Колектив, достъпен на https://arteurbanacollectif.com
  • Форсмажорно събитие означава събитие извън нашия контрол, което включва, но не се ограничава до: отказ на доставчик или изпълнител, природни бедствия, война, пожар, стачка, екстремни метеорологични условия, терористична атака, повреда на мястото на събитието, наводнение, военни действия или всяка друга извънредна ситуация извън нашия контрол.

 

2. Потвърждение

Това са Общите условия, които уреждат използването на Нашите Услуги и Събития, и споразумението, което действа между Вас и Сдружението. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички Клиенти по отношение на използването на Услугата или участие в Събитието.

Вашият достъп до или участие в Събитието се обуславя от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или участват в Събитието.

Вашият достъп до Услугата и участие в Събитието се обуславя и от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Сдружението. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Нашите Услуги и участвате в Нашите Събития, и описва Вашите права на поверителност и как Ви защитава законът. Моля, прочетете внимателно Нашата Политика за поверителност, преди да използвате Нашите Услуги и да участвате в Нашите Събития.

 

3. Използване на Услугите и участие в Събитията

За да участва в Нашите Събития, може да се наложи Клиентът да кандидатства за тях чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване и приемане на настоящите Общи условия, или чрез записване по имейл или чрез друга платформа (например Eventbrite), или чрез закупуване на билет, като в този случай Общите условия се приемат автоматично.

След като формулярът за кандидатстване бъде получен и разгледан от Организатора, на посочения от Клиента адрес на електронна поща се изпраща имейл за потвърждение.

 

Регистрациите са задължителни и се разглеждат по реда на тяхното получаване. Всяко събитие е отворено за ограничен брой участници. Ако са получени повече заявки, отколкото позволяват условията, Организаторът ще създаде списък на чакащите и ще информира Клиентите за позицията им в списъка.

 

След като бъде официално регистриран, Организаторът ще изпрати на Клиента потвърждение на регистрацията и друга полезна информация. Клиентът трябва да спазва сроковете за плащане и инструкциите, изпратени му от Организатора. Участието в Събитието може да бъде осъществено само след като Организаторът е получил заплащането в пълен размер и навреме.

 

Организаторът трябва да получи плащането в пълен размер, за да даде достъп на Клиента до Събитието. Клиентите са отговорни за покриването на всички приложими такси/комисионни/курсове за обмяна на валута при извършване на плащанията си за Събитиятат.

 

В случай на заплащане за участие в Събитието чрез банков превод, Вие сте длъжни да ни информирате за извършеното плащане, като изпратите копие от платежното нареждане, потвърждаващо плащането за Събитивто, на посочения на уебсайта имейл адрес.

Цените за всяко Събитие, когато са приложими, са точни към момента на публикуването им. Организаторът си запазва правото да променя цените по всяко време. Всички промени няма да засегнат регистрации, които вече са потвърдени от нас (освен ако във фактурата не е посочено друго).

 

Разходите за пътуване, нощувка, храна и други лични нужди не са включени в таксата за Събитието. Изключенията от това правило ще бъдат изрично посочени в описанието на Събитието.

 

Заявките на клиенти под 18 години за организираните от Нас Събития се разглеждат индивидуално, обсъждат се и се съгласуват с родителите/настойниците в зависимост от целите на програмата, продължителността и мястото на провеждане. Всеки Клиент под 18 години трябва да предостави на Организатора писмо от родител/настойник, в което в ясен вид е посочено даване на разрешение от родител/настойник, позволяващо участие в програмата, събитието или курса на Организатора. Сканираното оригинално писмо с мокър подпис и сканираното копие на документа за самоличност трябва да съдържа пълното име на Клиента, неговата/нейната дата на раждане, номер на лична карта, пощенски адрес и мокър подпис на родител, потвърждаващ, че той/тя дава разрешение за участие в програмата и ще покрие всички разходи, свързани с участието на Клиента в Събитието. Клиентите на възраст под 16 години изискват присъствието на родител или настойник на мястото на провеждане на програмата.

 

Организаторът може (по своя собствена преценка) да промени формата, лекторите, участниците, съдържанието, местоположението на мястото и програмата или всеки друг аспект на Събитието по всяко време и по всякаква причина, независимо дали се дължи на форсмажорно събитие, във всеки случай без да носи отговорност. Това не дава право на Клиентите на анулиране, нито на намаляване на таксите, нито на претенции за обезщетение.

 

Организаторът си запазва правото да откаже допускане или да изгони от Събитието всяко лице по свое усмотрение, включително (без ограничение) всяко лице, което не спазва настоящите Общи условия или което по мнение на Организатора представлява риск за сигурността, смущава или пречи на провеждането на Събитието. Вие се съгласявате да спазвате всички инструкции, издадени от Организатора, неговите представители, служители и/или подизпълнители или собствениците на мястото на провеждане на Събитието.

Вие потвърждавате, че ако желаете да използвате wifi или други инструменти, предоставени от нас по време на Събитието, правите това на свой собствен риск и Организаторът не носи отговорност за използването или злоупотребата с тях. Възможно е да се наложи да се съгласите с допълнителни условия с доставчика(ците) на тези инструменти по време на дадено събитие, за да получите достъп.

 

4. Политика за анулиране при COVID 19

Любезно Ви молим да си останете вкъщи и да не посещавате нашето Преживяване, освен ако то не се провежда онлайн, ако изпитвате симптоми или сте получили съвет от Вашия личен лекар да се самоизолирате. Ако не можете да присъствате на Събитието, можете да пренасочите участието си за други дати. Ако знаете, че няма да можете да се включите в Събитието, изпратете ни имейл възможно най-скоро преди него. Запазваме си правото да ви начислим известна допълнителна такса в случай на пренасрочване.

 

Ако Организаторът не е в състояние да проведе дадено преживяване или части от него по някаква причина, свързана с Covid-19, ще бъде променен графикът на Събитието, като може да бъде предложено алтернативно Събитие или части от него. Ние ще се стремим да осигурим най-справедливото и в полза на Клиента решение.

 

5. Обща политика за анулиране

В случай че Организаторът отмени дадено събитие чрез свое субективно решение, Клиентът ще бъде уведомен писмено или информацията ще бъде публикувана в комуникационните канали на Организатора, като например социалните медии, уебсайта, уебстраницата на събитието или други публично достъпни източници. Анулирането на Събитието, освен ако не е причинено от форсмажорни обстоятелства, и без предложение за алтернативна програма ще доведе до възстановяване на таксата на Клиента.

 

В случай че Клиентът отмени участието си по време на самото Събитие или не се яви на уговорената дата и час, претенция за възстановяване на сумата е изключена. Ако дейностите са потвърдени, но клиентът не се възползва от резервацията, Организаторът си запазва правото да изиска цялото плащане от клиента, посочен в регистрацията.

 

Организаторът не поема никаква отговорност, когато дадено събитие е отменено, пренасрочено или отложено поради форсмажорно събитие.

 

6. Право на оттегляне

Клиентът може да има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в рамките на 14-дневен срок за отказ. В случай на договор за Събитието този срок за отказ изтича 14 дни от деня на сключване на договора. Договорът се счита за сключен от момента, в който Клиентът е платил таксата за конкретното преживяване.

 

За да спазите срока за отказ, трябва да ни уведомите, че желаете да се откажете, преди да е изтекъл срокът за отказ. По време на резервацията трябва да сте наясно, че след изтичане на законоустановения 14-дневен период на размисъл няма автоматично право на анулиране и няма да има възстановяване на таксите.

 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате на contact@arteurbanacollectif.com, като посочите следната информация: Пълно име и имейл, посочени при подаване на поръчката; име на Събитието (програма за обучение, пакет от обучения или услуги); дата на поръчката; информация за плащането; причини за отказ от Събитието, както и друга необходима информация.

Вие разбирате, че ако нарушите процедурата за обработка на искане за възстановяване на средства или не ни предоставите посочената информация, имаме право да откажем възстановяването на средства и да не разглеждаме Вашето искане.

 

Ще потвърдим получаването на искането за отказ по имейл на адреса, посочен по време на процеса на поръчване. Ако не получите писмено потвърждение в рамките на 5 работни дни от момента на изпращане на съобщението, моля, свържете се с нашата служба за поддръжка на алтернативен имейл, посочен на уебсайта.

 

Депозитните такси не се възстановяват при никакви обстоятелства.

 

Ако Клиентът упражни правото си на отказ от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, с изключение на таксата(ите) за депозит, получени от вас без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ви да се откажете от този договор. Ние ще извършим това възстановяване, като използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили на друго; във всеки случай няма да дължите никакви такси в резултат на това възстановяване. Можем да задържим възстановяването, докато не получим обратно стоките, ако има такива, или докато вие не предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, ако има такива, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

 

7. Достъпност и безопасност

Организаторът се стреми да гарантира, че Събитията са достъпни. Клиентите със специфични нужди трябва преди регистрацията да информират Организатора за своите изисквания. Ние си запазваме правото да потвърдим достъпността на събитието.

Необходимо е предварително да уведомите Организатора за всички физически ограничения, които Вие като Клиент може да имате, и да съгласувате участието си с отговорника за Събитието предварително.

 

Ако имате специфични нужди от помощ или увреждания, които могат да повлияят на способността ви да участвате в цялото или част от Събитието, от вас се изисква да ги съобщите изцяло на Организатора.

 

Организаторът си запазва правото да отхвърли заявка или да прекрати записването на Клиента в Събитието, ако участието на Клиента представлява риск за неговото здраве и безопасност или за здравето и безопасността на други лица, или ако по мнение на Организатора физическото или психическото състояние на Клиента го прави неспособен или малко вероятно да завърши успешно Събитието.

 

Всеки Клиент е отговорен за собственото си физическо състояние по време на Събитията, организирани от Организатора.

Силно се препоръчва Клиентът да има подходяща застраховка срещу злополука и медицинска застраховка. Клиентът трябва да сключи медицинска застраховка, за да осигури покритие по време на участието си в Събитието (особено ако има известни медицински нужди, които могат да изискват внимание). Застраховката трябва да е валидна на територията на страната, в която се провежда Събитието.

 

8. Интелектуална собственост

Авторските права върху уебсайта на Организатора, всички материали, изпратени по електронна поща на Клиентите или предоставени от Организатора на Клиентите по друг начин, са собственост на Организатора или са му лицензирани и всички права са запазени. Нямате право да копирате, разпространявате, въвеждате в база данни, показвате, изпълнявате, създавате производни произведения, предавате или използвате по друг начин каквито и да било материали от уебсайта, с изключение на това, да направите разумен брой машинночитаеми копия на материалите от уебсайтовете само за лична употреба с нетърговска цел и само ако не променяте текста или не премахвате търговска марка, авторско право или друго уведомление, показано върху материалите от уебсайта.

 

За да се спази законът за защита на интелектуалната собственост, е договорено, че Клиентите нямат право да записват аудио/видео по време на Събитието и на неговата територия.

 

Логата или търговските марки на уебсайта на Организатора и на уебсайтовете, собственост на Организатора, са търговски марки, собственост на Организатора. Нямате право да използвате тези търговски марки във връзка с продукт или събитие, които не принадлежат на Организатора, или по начин, който може да доведе до объркване сред потребителите относно това дали ние сме източникът, спонсорът или одобрителят на продукта или Събитието, или по начин, който ни злепоставя или дискредитира.

 

9. Тормоз

Политиката на Организатора е изрично да забранява всякакви форми на тормоз. Под тормоз се разбира всякакви вербални, писмени, визуални или физически действия, които са обидни по своя характер, сплашващи, нежелани или които разумно биха могли да бъдат възприети като неприемливи. Забранен е тормозът на основата на пол, раса, религия, етнически или езиков произход, бременност, семейно положение, възраст, политически убеждения, увреждане или гражданство.

 

10. Снимки, видеоклипове и лична информация

Клиентът се съгласява, че Организаторът може да публикува (в интернет, в средствата за масово осведомяване, в печатната преса и другаде) и да използва по друг начин снимки, видео и аудио материали от Събитието с участието на Клиента. Клиентът, който не желае снимките му да бъдат използвани по горепосочения начин, трябва да информира Организатора преди началото на Събитието. Ако такава информация не бъде изпратена на Организатора, съгласието на Клиента се счита за получено.

 

Организаторът може също така да индексира търговските наименования и логото на организации и предприятия, чиито служители са взели участие в Програмата. Ако Клиентът не желае тази информация да бъде публикувана, това трябва да бъде съобщено на Организатора преди началото на Събитието. Ако такава информация не бъде изпратена на Организатора, съгласието на Клиента се счита за получено.

 

11. Връзки към други уебсайтове

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Сдружението.

Сдружението не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтовете или услугите на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Сдружението не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно Ви съветваме да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

 

12. Ограничаване на отговорността

Независимо от евентуалните щети, които бихте могли да претърпите, Организаторът при никакви обстоятелства не носи отговорност пред Клиента, независимо дали по силата на договор, за нарушаване на законово задължение или по друг начин, за каквато и да е загуба, забавяне, щета, произтичаща от или във връзка с настоящите Условия за загуба на печалба, загуба на продажби или бизнес, загуба на споразумения или договори, загуба на очаквани спестявания, загуба или увреждане на добрата репутация, всякакви косвени или последващи загуби (включително, но не само, всякакви разходи за пътуване или настаняване).

 

13. Управляващо право

Настоящото споразумение и всички спорове, разногласия, производства или претенции от какъвто и да е характер, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с настоящото споразумение или неговото сключване (включително всички извъндоговорни спорове или претенции), се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

 

14. Разрешаване на спорове

Ако имате някакъв проблем или спор относно Нашите Услуги и/или Събития, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Сдружението.

 

15. Политика за поверителност

Информация за естеството, обхвата и мястото на събиране, както и за обработката, прехвърлянето и използването на лични данни, можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

 

16. Промени в настоящите Общи условия

Запазваме си правото да променяме тези Общи условия. Проверявайте нашия Уебсайт от време на време, за да се запознаете с актуалните Общи условия, тъй като те са задължителни за Вас. Някои разпоредби на настоящите Общи условия могат да бъдат заменени от изрично посочени правни известия или условия: разположени на определени страници на уебсайта; или уведомявани периодично.

 

17. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия, можете да се свържете с нас по имейл: contact@arteurbanacollectif.com